תקנון האתר Israsky.com

כללי

תנאי השימוש באתר " Israsky.comt" (להלן: "האתר" או "מפעיל האתר" או "מפעל" ) לבין אדם, עסק, אישיות משפטית הנכנסים לאתר זה או משתמשים בשירותי האתר (להלן: "המשתמש" או "הגולש"[1]) כפופים להסכמתך וקבלתך כל תנאי תקנון זה. המשתמש מצהיר כי עצם כניסתו לאתר, שימוש באתר או שימוש בשירותי האתר, הוא הסכמה לתנאי התקנון.

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תקנון האתר.

בתקנון – שימוש בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, ולשון זכר מתייחס גם לנקבה והכול בהקשר הרלוונטי.

כותרות בתקנון זה – נועדו לצורך נוכחות והתמצאות בלבד ואין לייחס משמעות או פרשנות כלשהי לכותרות אלה.

 1. שירותים באתר

האתר מספק שירותי מחשוב הבאים (להלן: "השירותים"):

 • בניית אתרים
 • שירותי אחסון אתרים (Hosting)
 • לרישום שמות מתחם (Domain-Names)
 • מכירת תעודות אבטחה SSL
 • פרסום באינטרנט וקידום אתרים
 • שירותי אינטרנט אחרים אשר יכולים להשתנות מפעם לפעם על פי החלטת האתר.
 1. אחריות
 • שירותי האתר בכלל ובפרט שירותי אחסון האתרים, האתר בכללותו, האתרים המאוחסנים והשירותים המוצעים בהם, לרבות המידע המופיע בהם, התוכנה העומדת בבסיסם והמידע והחומר אשר מצוי בהם, מוגשים ומעומדים לרשות המשתמש כמו-שהם (AS/IS).
 • האתר/המפעיל אינו אחראי בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתר או באתרים שאליהם מפנה האתר ו/או באתרים מאוחסנים. כל שימוש באתרים אלה יעשה על האחריות הבלעדית של המשתמש. למען הסר יספק יובהר כי האתר/מפעיל לא יישא באחריות על התוכן המפורסם באתרים המאוחסנים, לגבי מוצר, שירות, תוכנה שהגישה שאליהם מתבצעת באמצעות שימוש באתרים המאחסנים; לכל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב מסירת המידע לאתרים המאוחסנים.
 • המפעיל אינו מביע דעה ואינה תומך בשום תוכן, שירות, מוצר או הצעה שהגישה שאליהם ניתנת באמצעות האתר. אין לראות במפעיל כמי שמעודד או ממליץ להיענות להצעות או שירותים שניתנים דרך האתר. המפעיל אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות ההצעות שמוצעות באתר.
 • האתר או המפעיל האתר לא יהיו אחראיים, כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין שהנזק צפוי ובין ששאינו צפוי, והמשתמש מצהיר בזאת כי הוא אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא או מי מטעמו עושה באתר או בשירותים.
 1. הפעלתו השוטפת של האתר והבהרה בנוגע לשירותי אחסון ושירותי רישום מתחם
 • המפעיל אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות פעילות תחזוקת השרתים, עדכון ושינוי של תוכנת השרתים. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש.
 • המפעיל עושה וימשיך לעשות את מירב המאמצים כדי שהגולש ישתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם המפעיל אינו מתחייב כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו, לרבות פעולות הקשורות לתחזוקת השרתים.
 • על המשתמש חלה חובה לדאוג לגיבוי של האתרים המאוחסנים. המפעיל לא יהיה אחראי על אובדן המידע ו/אן הנתונים באתרים המאוחסנים ("המידע", "הנתונים"– כל חומר וכל התכנים כמפורט להלן).
 • לתשומת לבך, זמינות ורישום שם מתחם כפוף לזמינות שם המתחם, יתכן ושם המתחם לא יהיה זמין או כפוף לאישור "איגוד האינטרנט הישראלי" (להלן: "האיגוד").
 • בהתאם להנחיות האגוד שם מתחם נרשם לתקופה של או שנה או שנתיים, הרישום אינו מתחדש באופן אוטומטי, כך שעל המשתמש לדאוג לחידוש שם המתחם ולצורך חידוש יש לשלם תשלום נוסף.
 • בניית האתרים תתבצע מהחומרים ומהתכנים שיספק המשתמש, מובהר כי השירותים לא כוללים כתיבת תוכן של האתרים, בקרה על המידע, הגהה, תיקונים או בדיקת מהימנות של הנתונים וכו'.
 1. נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי
 • במסגרת השימוש באתר נדרשת מסירת מידע אישי או עסקי ובין היתר: שם משפחה, שם פרטי, מספר טלפון ח.פ. או מספר עוסק, דואר אלקטרוני, נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש, מאשר למפעיל שימוש בנתונים אשר נאספים על ידו והמותרים על פי דין ומוותר מראש על כל טענה, טרוניה או תביעה בעניין זה.
 • בעת השלמת הרישום יתבקש המשתמש לאשר את הרישום באמצעות קבלת דואר אלקטרוני ולפעול על פי ההוראות.
 • המפעיל לא יהיה אחראי על טיב, מהימנות או אמיתות מסירת המידע על ידי המשתמש ולא יהיה אחראי על בדיקת או בקרה על זהות המשתמש בדואר האלקטרוני שנמסרה לצורך רישום באתר.
 1. התשלום באמצעות האתר
 • המשתמש יבצע את התשלום תמורת השירותים באמצעות חברות מסחר אלקטרוניות או חברות סליקה: Webmoney, Yandex Money, Paypal, Tranzilla, המפעיל, יהיה רשאי לשנות את אופן התשלום לפי שיקול דעתו הבלעדית.
 • באתר מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר מהסוג המצוין להלן. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחים בטכנולוגית. פרוטוקול SSL הוא סטנדרט עולמי אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב - SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח על ידי ספק חיצוני, האתר רשאי בכל עת לשנות את הספק וללא מתן הודעה כלשהי . כמו כן כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי, למיטב ידיעתו של המפעיל, מאובטח ומוגן על ידי חברות מסחר אלקטרוניות כמפורט בסעיף 4ד' לעיל, אולם מובהר כי המפעיל זכאי להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי.
 1. מדיניות תשלום ומדיניות החזרים
 • תמורת השירות המשמשת יעביר את התשלום מראש, במפורט בתנאים מסחריים.
 • ההצעות המחיר באתר מתעדכנות מעת לעת, פרסום באתר בדבר מחירי השירותים הם מידע ראשוני בלבד ולא יגרעו מההסכמות האישיות בהסכם האישי.
 • עקב אופי השירות לא יהיה החזר כספי למשתמש תמורת השירותים הבאים: בניית אתרים, לרישום שמות מתחם, מכירות תעודות אבטחה SSL, פרסום וקידום אתרים באינטרנט.
 • תמורת ביטול שירותי אחסון אתרים המשתמש יקבל החזר כספי תוך שלושים ימי עבודה מיום קבלת הודעת ביטול השירות על התקופה האחסנה שלא הושלמה.
 1. אופן השימוש של האתר במידע
 • השימוש של המשתמש באתר, כמו השימושים של הגולשים אחרים, עשויים להביא לאיסוף מידע ונתונים על סוג הפעילות שאותה ביצע המשתמש או הגולש, כדוגמה פרסום בלוחות המכירות המופיעות באתר, ונתונים נוספים שהוזנו על ידי המשתמש באתר. האתר מתחייב להשתמש במידע הנ"ל בכפוף להוראות הדין ובהתאם לתקנון השימוש.
 • השימוש במידע שייאסף על ידי האתר, אם ייאסף, ייתכן שייעשה בו שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים באתר. שינויים וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצום ומטרות נוספות לפי שיקול דעתו של המפעיל וזאת לטובת המשתמשים וגולשים אחרים והפעילות של האתר.
 • אם המשתמש יירשם לדיוור ישיר, ברישום לדיוור ישיר המשתמש נותן את ההסכמה כמפורט להלן:
 • ברישומך לשירות הדיוור אתה מביע את רצונך ונותן את הסכמתך כי האתר ו/או מי מטעמו, ישתמשו במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהאתר, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך בשירות הדיוור אתה נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב - 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.
 • באפשרותך להסיר עצמך משירות הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר. יודגש, כי כלל הוראות תקנון השימוש לעניין אופן השימוש של האתר במידע הגולשים והעברת מידע על אודות הגולשים למפרסמים ולצדדים שלישיים אחרים יחולו אף על מידע הנאסף במסגרת שירות הדיוור.
 1. שימוש ב – Cookies
 • לצורך תפעול שוטף של האתר, המפעיל משתמש בקוקיס.
 • אם אינך מעוניין כי יוצרו קבצי קוקיס במחשבתך האישי, עליך לשנות את ההגדרות הרלוונטיות בדפדפן בו אתה גולש ברשת האינטרנט ו/או במערכת הפעלה שבמחשבך.
 1. אבטחת המידע

המפעיל מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת מחשבים ככל שהי נוגעת להפעלת האתר במערכות המתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, המפעיל לא יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת מחשביה.

 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני של האתר
 • האתר הוא בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליו, באופן בלעדי, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
 • חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל פרסום המופיע באתר אלא אם ניתנה לכך הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב. 
 • מובהר כי לצורך מניעת העתקות האתר רשאי להטביע על כל תמונה/תמונות/ציור או כל אמצעי חזותי אחר המתפרסם בצמוד למודעה כלשהי, סימן מים ייחודי ואת הלוגו של האתר
 1. זכויות יוצרים במסגרת קבלת השירותים ואחריות של המשתמש באתרים המאוחסנים

 

 • לצורך קבלת השירותים המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכלל התכנים שהוא מעביר למפעיל או מעלה לאתר האינטרנט שבבעלותו. "התכנים": כל תוכן מילולי, מידע, מאמר, אובייקט, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך בלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, סימן, סמל וצלמית, תוכן כתוב, מצולם, מוסרט, מוקלט, קישורים, הפניות, שידור און ליין או כל מידע אחר שהמשתמש מעניין לעלות לאתר וקיימת אפשרות טכנולוגית לעשות זאת.
 • כמו כן, על אחריותו הבלעדית של המשתמש חלה חובה לבדוק כי התכנים שהוא מספק למפעיל עומדים בדרישות החוק בעניין הפרת זכויות יוצרים, קניין רוחני, חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 או חוקים, נהלים, הנחיות, הוראות
 • ידוע למשתמש כי אם המפעיל יקבל מידע מגורם כלשהו לדרוש הסרת חומרים מהאתר בטענה כי השימוש מפר הוראות הדין – המפעיל יסיר מיד את המידע מהאתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או טרוניה בעניין זה.
 • המפעיל שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל תוכן שאינו עומד בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, אם הובא לידיעתו של המפעיל דבר ההפרה. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את המפעיל לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא יהי אחראי המפעיל לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד המפעיל בהקשר זה.
 • יובהר כי במקרה, של התביעה של צד השלישי נגד המפעיל בגין האמור לעיל, המשתמש יפצה וישפה את המפעיל על כל נזק שיגרם למפעיל בעניין דנן, בגין או עקב התביעה.
 • האתר או מפעיל האתר לא יישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע שימוש בשירותי האתר. ולא יישא באחריות כלפי המשמשת או צד ג' בין שבמסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש בשירותי האחסון שלה או באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
 1. התקשרות עם צד שלישי
 • כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג', ואינה כוללת את המפעיל או מי מטעמו כצד בעסקה או כאחראי בגינה.
 • האתר או הנהלת האתר או מפעל האתר לא יהיו אחראים לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתרים המאוחסנים או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכם.
 1. הצהרותיו והתחייבויותיו של המשתמש

בהרשמתך אתה מצהיר הצהרות ומתחייב הבאות :

 • א. כי גילך אכן מעל 18 שנה;
 • ב. אינך מתחייב בשם האדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ו/או לאחר שהוסברו לו על ידך כל תנאי תקנון זה, כמו כן אתה מצהיר כי אינך מתחייב בשם האדם שמונה לו אפוטרופוס וללא הסכמת האפוטרופוס;
 • ג. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי שלך או של בית העסק שלך ואינך רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו, ללא הסמכת מפעיל האתר. חובה מיוחדת חלה עליך לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עמך ;
 • ד. לציית לכללים, התנאים וההגבלות רישום שם המתחם (דומיין) על פי הכללים והנהלים הרגולטוריים הקיימים ועל פי דין;
 • ה. לציית לכללי שירותי אחסון האתרים אשר נקבעים על פי כללי האתר;
 • ו. לציין להוראות התקנון, לשינויים שבתקנות, לרבות השינויים שיעודכנו בעתיד, לכללי שימוש באתר, אשר יפורסמו באתר או שינויים בכללים אלה. מובהר כי השינויים ייעשו על פי שיקול הדעת הבלעדי של מפעיל האתר.
 1. סמכות שיפוטית ותחולת הדין

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

הודעה שנמסרה על ידי המפעל בעניין השירותים המפורטים בתקנון באמצעות הדואר האלקטרוני אשר נמסרה          בעת רישום באתר תחשב כנמסרה כדין.      

 

[1] כל הנאמר בלשון זכר הכוונה לשני המינים

Устав сайта Israsky.com

Условие пользования сайтом Israsky.com (далее – «Сайт» или «администрация сайта»): частное лицо, бизнес, юридическое лицо, могут заходить на данный Сайт либо пользующихся услугами этого сайта (далее – «пользователь») только при принятии всех требований данного устава. Пользователь самим фактом захода на Сайт, использования Сайта и использования услуг Сайта заявляет согласие с уставом Сайта.

В уставе использование формы единственного числа относится и к множеству, использование форм мужского рода относится и к женскому.

Заглавия в уставе используются исключительно для удобства, и на них не распространяется никакая дополнительная смысловая нагрузка, и они не могут быть источником каких-либо толкований.

1 Виды услуг сайта

Сайт предоставляет следующие услуги (далее – «услуги»)

 • Строительство сайта
 • Услуги сохранение сайта (Hosting)
 • Создание доменного имени (Domain-Names)
 • Продажа сертификатов безопасности SSL
 • Интернет-реклама и продвижение сайтов
 • Иные интернет-сервисы, которые могут меняться время от времени в соответствии с решением сайта

2 Ответственность

 1. A. Информация и услуги, предоставляемые Сайтом, рекомендованы AS/IS.

Б. Сайт является платформой для различных публикаторов и пользователей, содержание которой меняется благодаря управлению объявлениями, осуществляемыми самими пользователями. Ответственность за пользование Сайтом лежит исключительно на пользователе.

В. Сайт никоим образом не несёт ответственность за пользование и/или содержание объявлений на Сайте или на сайтах, на которые направляет Сайт и/или рекламы на Сайте. Любое использование этих сайтов является исключительной ответственностью пользователя.

Г. Сайт целиком и полностью снимает с себя всякую ответственность, в том числе за помехи в работе Сайта, нахождения здесь вирусов, разрушающих программ или вложений, точности и качества Сайта и информации на Сайте, соответствие любой цели, целостность, достоверность, соответствие программам компьютера пользователя и интеграции и не обязуется, что пользование Сайтом и/или услугами не помешает и/или будет защищён от помех и/или сбоев и/или поломок и/или срывов и/или какого-либо ущерба.

Д. Сайт или администрация сайта не несут ответственности перед пользователем и/или перед любым другим человеком, прямо или косвенно за всякий прямой или косвенный ущерб, ставший следствием пользования Сайтом и/или услугами и/или исправности сайта и/или из-за потери информации и/или ущерба вашему компьютеру и/или информации, хранящейся в вашем компьютере и/или ущерба из-за полного или частичного стирания информации, хранящейся в вашем компьютере или любого другого ущерба, ожидаемого или неожиданного и тем самым пользователь этим декларирует о своей исключительной ответственности за любого рода прямого или косвенного использования Сайтом или его услугами.

3 Текущая работа сайта и разъяснения относительно услуг хранения и регистрации

А. Оператор не обязуется эксплуатировать сайт в его текущем формате в течение определенного периода или периода. Оператор оставляет за собой право редактировать, по своему усмотрению, любые структурные и материальные изменения на Сайте, отменять, добавлять, изменять и обновлять все существующие на нем функции, в любое время и по любой причине, включая обслуживание сервера, обновление и модификацию серверного программного обеспечения. Нарушение регулярной и штатной работы сайта, при проведении ремонта, в том числе внесения уточнения, изменения и улучшения не являются основанием для каких-либо претензий или требований со стороны пользователя

Б. Оператор обязуется прилагать усилия для регулярной работы сервера и бесперебойной работы сайта, но не гарантирует полное отсутствие сбоев и перебоев в работе сайта и сопровождающих его функционирование, в том числе в операциях, связанных с обслуживанием сервера

В. Обязанностью пользователя является забота о резервном копировании сохраненных сайтов. Оператор не несет ответственности за потерю информации и/или данные для сохраненных сайтов («Информация», «Данные» – далее весь материал и все данные)

Г. Обратите внимание, в описании, указанном далее, доменное имя может быть недоступно или подлежит утверждению «Интернет-ассоциации Израиля» (далее – «Ассоциация»)

Д. В соответствии с инструкциями Ассоциации, доменное имя регистрируется сроком на один или два года, регистрация не продлевается автоматически, поэтому пользователь обязан позаботиться о продлении доменного имени, а за продление должен заплатить дополнительную плату

Е. Сайты будут построены из материалов и контента, предоставленных пользователем, и эти услуги не включают в себя написание контента сайтов, контроль информации, корректуру, исправления или проверка достоверности данных и т.д.

4 Порядок регистрации и передачи личной информации

А. В рамках пользования Сайтом требуется передача личной информации или информации о бизнесе. Потребуется передача следующих данных: фамилия, имя, номер телефона, регистрационный номер бизнеса, электронный адрес. Эти данные будут храниться в банке данных Сайта. Пользователь разрешает оператору использовать данные, собранные им и уполномоченные законом и отказывается от каких-либо претензий, жалоб или претензий по этому вопросу

Б. Для завершения процесса регистрации, пользователю будет предложено подтвердить регистрацию, получив электронное письмо и следуя инструкциям

В. Оператор не несет ответственности за качество, надежность или достоверность информации, предоставленной Пользователем, и не несет ответственности за проверку или контроль за идентификацию Пользователя в электронном письме, представленном для регистрации на Сайте

 1. Оплата через Сайт

А.Все виды оплаты с помощью кредитной карты защищены фирмой Транзилла и/или фирмой PayPall и/или Webmoney и/или Yandex Money при этом, как было указано выше, Сайт имеет право в любой момент без предупреждения сменить провайдера.

Б. Система защиты Сайта соответствует самым строгим стандартам, принятым в данной области. Все части, связанные с вводом личной информации, технолгически защищены. Протокол SSL – это международный стандарт позволяющий шифрование информации, курсирующей между сервером и браузером. Пользователи Сайта в части защищённой SSL смогут видеть символ замка и ключа, что свидетельствует о защите, осуществляемой внешним провайдером. Сайт может в любой момент без предупреждения сменить провайдера.

6 Политика оплаты и политика отмены сделок

А. Оплата услуг производится Пользователем заранее, как указано в коммерческих условиях.

Б. Ценовые предложения на сайте время от времени обновляются, реклама на сайте о ценах на услуги носит исключительно предварительный характер и не отменяет необходимости достижения персонального договора

В. С учётом характера предоставляемых услуг, пользователю не будут возвращена оплата за следующие услуги: создание сайта, регистрация доменного имени, продажа SSL-сертификатов, реклама и продвижение сайта

Г.В обмен на отмену услуг хостинга пользователь получит денежный возврат в течение тридцати рабочих дней с даты получения уведомления об отмене услуги за период хранения, который не был завершен

7 Образ использования Сайтом полученной информации

А. Использование Сайта пользователем может привести к сбору информации и данных о действиях, совершённых пользователем на Сайте, например, публикации на досках объявлений о продаже на Сайте, и другие данные, введенные пользователем на Сайте. Сайт обязуется пользоваться этими данными в духе правовых норм и в рамках условий пользования Сайтом.

Б. Использование собранной информацией, если таковая будет собрана, возможно, будет использована для улучшения обслуживания на Сайте. Изменение и улучшение строения Сайта, расширение или сокращения количества рубрик и других аспектов по оценке по решению администрации сайта для удобства пользователей и улучшения работы Сайта.

В. Если пользователь подпишется на почтовую рассылку, при регистрации на рассылку он соглашается на следующие нормы:

 • При записи на рассылку вы по собственному желанию даёте согласие на то, что Сайт и/или кто-то от его имени будет пользоваться информацией, в рамках правовых норм, в том числе, рассылая информацию с Сайта, включающую в себя публикации, рекламную информацию и/или предложения о приобретении различных товаров и услуг посредством рассылки электронной почты, и/или текстовых сообщений и/или системы автоматического дозвона. Пользуясь системой рассылки, вы соглашаетесь с условиями использования и согласие на получение «рекламного контента» в рамках 40-й поправки к закону об информации (БЕЗЕК и вещание) 1982 года и согласие в рамках Закона о защите личной жизни 1981 года
 • Вы можете отказаться от услуги рассылки, текстовых сообщений и передачи информации, нажав на линк, находящихся в полученном вами электронном сообщении и/или с помощью бланка для связи с администрацией, находящегося на Сайте. Важно отметить, что все условия устава в вопросе и форме использования Сайта при условии, что пользователь передаёт третьим и прочим сторонам, на них тоже распространяются правила пользования рассылкой

8 Использование Cookies

А. Для управления Сайтом, администрация сайта пользуется Cookies

Б. Если вы не заинтересованы в создании файлов Cookies в вашем компьютере, вы должны изменить релевантные настройки в браузере, через который вы пользуетесь сетью интернет, либо в операционной системе вашего компьютера

9 Защита информации

Администрация сайта защищает всю информацию на Сайте и в её компьютерной сети посредством самых передовых технологий. Несмотря на все предпринимаемые усилия, администрация сайта не может гарантировать пользователям, что не подвергнется прорыву в её базы на сайте и в её компьютерной сети

10 Авторские права и интеллектуальная собственность

А. Сайт является эксклюзивным обладателем авторских прав и интеллектуальной собственности на Сайте и товарных лейблов, связанных с ним. В рамки авторских прав и интеллектуальной собственности включены, в частности, графическое оформление Сайта, структура Сайта, формальные и существенные компоненты Сайта, тексты на нём, такие как публикации, объявления, опубликованные на Сайте, а также файлы и приложения любых видов.

Б. Безоговорочно запрещено копирование, распространение, демонстрация, публикация или передача всего указанного выше или его части, в том числе все публикации на Сайте (как на доске объявлений, так и в других частях), если только не было заранее дано разрешение в письменной форме.

В. Как было разъяснено, каждый, кто принимает условия пользования, опубликовав сообщение на Сайте, передаёт Сайту все права на данную публикацию, в том числе содержание публикации и содержащиеся в ней иллюстрации, а также авторские права и право на подачу иска в защиту данных прав.

11 Авторское право в рамках получения услуг и ответственность пользователя на сайтах

А. Для получения услуг Пользователь будет нести единоличную ответственность за весь контент, который он передает оператору или загружает на принадлежащий ему веб-сайт. «Контент»: любой словесный контент, информация, статья, объект, визуальный, аудио, аудио и видео или любая их комбинация, как то дизайн, обработка, редактирование, распространение и отображение, в том числе и не полное, любую картинку, фотографию, иллюстрацию, анимацию, диаграмму, изображение, симуляцию, видео, звуковой файл и музыкальный файл; любое программное обеспечение, файл, компьютерный код, приложение, отметка, значок и фотометка, контент, написанный, сфотографированный, снятый, записанный, связки, ссылки; трансляция в режиме онлайн или любая другая информация, которая заинтересована в доступе к пользователю сайта и существует технологическая возможность это сделать

Б. Также эксклюзивной ответственностью Пользователя является проверка содержания, которое он предоставляет оператору, соответствует требованиям Закона о защите авторских прав, интеллектуальной собственности и закону о коммерческих нарушениях от 1999 года, Закона о предотвращении диффамации от 1965 года, Закона о защите частной жизни от 1981 года и прочих законов, указов, декретов и инструкций

В. Пользователю известно, что если Оператор получает информацию от какой-либо стороны с требованием удаления материалов с сайта на том основании, что их использование нарушает положения закона – Оператор немедленно удалит эту информацию с сайта и у пользователя не может быть претензий, исков или жалоб по этому вопросу

Г. Администрация сайта оставляет за собой право блокировать/отменять/удалять любой контент, который не соответствует нашим Уставу и/или положения закона и/или уложения сайта и/или который может нанести вред любому физическому или юридическому лицу и/или обстоятельства, публикация которых прямо или косвенно связана с мошенничеством или любым другим запрещенным действием, и любое иное нарушение, которое будет замечено оператором. В любом случае и при любых условиях Оператор не несет ответственности за любой ущерб, причиненный какой-либо стороне из-за действия либо отсутствия действий в данном вопросе.

Д. Настоящим разъясняется, что в случае претензии третьей стороны к Оператору в отношении вышеизложенного, Пользователь должен компенсировать и возместить Оператору любой ущерб, причиненный Оператору в этом вопросе, по причине или в результате таковой претензии

Е. Сайт или Оператор Сайта не несут ответственности за какие-либо особые, косвенные или результативные убытки, или за любой ущерб, возникший в результате использования услуг сайта. И не несет ответственности перед пользователем или любой третьей стороной в рамках договорных, халатных или иных противоправных действий, возникающие или связанные с использованием его услуг хранения или пользуясь документами сайта, предоставление или не предоставление услуг или информации, содержащейся в Услугах

12 Связь с третьей стороной

А. Каждая сделка, которая будет совершена в результате публикации объявления на Сайте и/или в результате использования Сайта пользователем, является результатом прямой договорённости между пользователем и третьей стороной и не включает администрацию сайта или того, кто от её имени является стороной сделки или ответственный от её имени, даже если информация между сторонами прошла через собственно администрацию сайта.

Б. Администрация сайта не несёт ответственность за содержание рекламных объявлений или деловых предложений сторон. Любая жалоба, иск или требование со стороны пользователя по поводу предложений, товаров или услуг как было сказано, получения или отправки, направляются прямо третьей стороне, от которой было получено предложение либо у которой была приобретена услуга, и не будет никаких требований или исков по отношению к администрации сайта

13 Декларации об обязательствах пользователя

При регистрации на сайте вы обязаны продекларировать следующее

А. Что вы в возрасте 18 и старше

Б. Запрещено регистрировать человека без его ведома и/или в его отсутствии перед экраном компьютера в момент регистрации и без того, чтобы ему были разъяснены все условия данного устава

В. Регистрация на Сайте предназначена только для исключительно личного пользования данным пользователем и не может быть передана в пользование другому лицу. Обязательно внесение точных данных абонента для поддержания дальнейших контактов с абонентом

Г. Соблюдайте правила и условия регистрации доменного имени в соответствии с действующими нормами и законодательством

Д. Соблюдайте правила Сервиса хостинга Сайта, которые определены правилами Сайта

Е. Соблюдать правила Устава, учитывая изменения в Уставах, в том числе изменения, которые будут обновлены в будущем, правила использования сайта, которые будут размещены на сайте, или изменения в этих правилах. Разъяснено, что изменения могут быть внесены по усмотрению оператора сайта

14 Судебная власть и применимость закона

На устав распространяются израильские законодательные нормы. Судебная власть над ним осуществляется профильным судом Тель-Авива. Уведомление, предоставленное предприятием об услугах, указанных в уставе, по электронной почте, которое было доставлено, считается надлежащим образом доставленным.

Перевод на русский язык предоставлен для удобства пользователя, обязывающим документом является вариант на иврите.